Crea una cuenta

Finalidad: Suscribirte a la newsletter y, en algunos casos, enviarte promociones y descuentos de nuestra web. Necesitaremos tu consentimiento expreso para enviarte nuestra newsletter.
Derechos: Tienes derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de tus datos, así como el resto de derechos reconocidos en la normativa de protección de datos. También tienes derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Para más información consulte nuestra Política de Privacidad.

Top

Privacybeleid

Laatst herzien op 2 Maart 2022

 

Dit privacybeleid is opgesteld volgens de bepalingen van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking
De gegevensbeheerder is NUTRIEXPERTS, SL met bedrijfsnummer: ESB06770051, en statutaire zetel: C/VALLESPIR, 19 MODULE 3 KANTOOR 5 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA, SPANJE, met contact e-mail: info@nutralie.com.

 

Waarvoor mag NUTRALIE uw persoonsgegevens verwerken?
Hieronder geven wij een gedetailleerd overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken op basis van uw relatie met ons; tevens geven wij aan op welke grondslag deze verwerking is gebaseerd, wat de bewaartermijn is en of er ontvangers zijn die toegang kunnen hebben tot uw gegevens:

 

Online aankoop van producten

Verantwoordelijk Nutriexperts SL
Contact gegevens info@nutralie.com
Doel van de verwerking Om de verkoop en aankoop van onze producten te beheren.
Rechtsgrondslag De uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, zullen wij de verkoop van de producten niet kunnen uitvoeren.

Wij zullen u ook onze nieuwsbrief toezenden.

Categorieën van ontvangers Er zijn geen ontvangers van de informatie voorzien.
Overmakingen naar andere landen Er is niet voorzien in overdrachten naar andere landen buiten de EU.
Bewaartermijn van de gegevens De gegevens zullen voor onbepaalde tijd in onze databank worden bewaard, tenzij u ons verzoekt uw gegevens te wissen.
Andere rechten U hebt het recht de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens en om rectificatie, beperking, uitwissing of verzet tegen de verwerking daarvan, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Zijn er geautomatiseerde beslissingen? Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen of profielen opgesteld.

 

Abonnement op de nieuwsbrief

Verantwoordelijk Nutriexperts SL
Contact gegevens info@nutralie.com
Einde van de verwerking Om u onze nieuwsbrief per e-mail te sturen.
Rechtsgrondslag De toestemming van de betrokkene.
Categorieën van ontvangers Er zijn geen ontvangers van de informatie voorzien.
Overmakingen naar andere landen Er zijn geen overdrachten naar andere landen gepland.
Bewaartermijn van de gegevens Wij sturen u de nieuwsbrief zolang u niet verzoekt om uitschrijving.
Andere rechten U hebt het recht de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken en om deze gegevens te laten corrigeren, beperken of wissen, of om u tegen de verwerking te verzetten, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, in gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Zijn er geautomatiseerde besluiten Er zullen geen geautomatiseerde besluiten worden genomen en er zal geen profilering plaatsvinden.

 

Nutritest

Verantwoordelijk Nutriexperts SL
Contact gegevens info@nutralie.com
Einde van de verwerking Om u het resultaat van de Nutritest per e-mail toe te sturen.
Rechtsgrondslag De toestemming van de betrokkene. Wij zullen u ook onze nieuwsbrief toezenden.
Categorieën van ontvangers Er zijn geen ontvangers van de informatie voorzien.
Overmakingen naar andere landen Er zijn geen overdrachten naar andere landen gepland.
Bewaartermijn van de gegevens De gegevens zullen voor onbepaalde tijd in onze databank worden bewaard, tenzij u ons verzoekt uw gegevens te wissen. Wij sturen u de nieuwsbrief zolang u niet verzoekt om uitschrijving.
Andere rechten U hebt het recht de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken en om deze gegevens te laten corrigeren, beperken of wissen, of om u tegen de verwerking te verzetten, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, in gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Zijn er geautomatiseerde besluiten Er zullen geen geautomatiseerde besluiten worden genomen en er zal geen profilering plaatsvinden.

 

Inlichtingen

Verantwoordelijk Nutriexperts SL
Contact gegevens info@nutralie.com
Doel van de verwerking Om te antwoorden op vragen die via ons contactformulier worden gesteld.
Rechtsgrondslag De toestemming van de betrokkene.
Categorieën van ontvangers Er zijn geen ontvangers van de informatie voorzien.
Overmakingen naar andere landen Er zijn geen overdrachten naar andere landen gepland.
Bewaartermijn van de gegevens Wij bewaren uw gegevens totdat u besluit ze te wissen.
Andere rechten U hebt het recht de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken en om deze gegevens te laten corrigeren, beperken of wissen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Zijn er geautomatiseerde besluiten Er zullen geen geautomatiseerde besluiten worden genomen en er zal geen profilering plaatsvinden.

 

Contact Leveranciers

Verantwoordelijk Nutriexperts SL
Contact gegevens info@nutralie.com
Doel van de verwerking Om de commerciële relatie met onze potentiële leveranciers te beheren.
Rechtsgrondslag De uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij is. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, zullen wij de verkoop van de producten niet kunnen uitvoeren.

Wij zullen u ook onze nieuwsbrief toezenden.

Categorieën van ontvangers Er zijn geen ontvangers van de informatie voorzien.
Overmakingen naar andere landen Overdrachten naar andere landen zijn niet voorzien.
Bewaartermijn van de gegevens Wij bewaren uw gegevens totdat u besluit ze te wissen.
Andere rechten U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken en om deze gegevens te rectificeren, te beperken, te wissen of tegen de verwerking bezwaar te maken, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, indien wettelijk van toepassing.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Zijn er geautomatiseerde besluiten Er zullen geen geautomatiseerde besluiten worden genomen en er zal geen profilering plaatsvinden.


Meer informatie over rechten in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming Wat zijn de rechten van de betrokkene?

De GDPR geeft u de volgende rechten, die u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Recht van toegang
U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en tot informatie over de verwerking daarvan.
U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die in behandeling zijn.

Recht op correctie
U hebt het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

Recht op wissen

 1. U hebt het recht om zonder onnodige vertraging de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 2. Wij zijn verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in de volgende omstandigheden:
  de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 3. de betrokkene de voor specifieke doeleinden gegeven toestemming of de uitdrukkelijke toestemming die is gegeven voor de verwerking van bijzondere categorieën gegevens, zoals gegevens waaruit zijn politieke opvattingen blijken, intrekt, voor zover deze verwerking niet op een andere rechtsgrond berust;
 4. de betrokkene verzet zich tegen de verwerking op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie en er geen andere legitieme gronden voor de verwerking zijn;
 5. de persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt;
 6. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van de lidstaat die van toepassing is op de voor de verwerking verantwoordelijke.

De verplichting om persoonsgegevens te wissen is niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is met het oog op:

 1. de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. de naleving van een wettelijke verplichting tot gegevensverwerking uit hoofde van het recht van
 3. de Unie of van een lidstaat dat op de voor de verwerking verantwoordelijke van toepassing is;
 4. de uitvoering van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 5. voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, voor zover het recht om gegevens te laten wissen de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou maken of ernstig zou belemmeren;
 6. voor de uitoefening, de verdediging of het indienen van klachten.

Beperking van de verwerking

 1. U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
 2. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 3. De verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 4. Wij hebben de persoonsgegevens niet nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor de formulering, uitoefening of verdediging van vorderingen;
 5. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, terwijl wij nagaan of onze legitieme gronden als verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Verzet tegen verwerking
U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Wij zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een vordering.

Intrekking van de toestemming
U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

 

Klachten bij gegevensbeschermingsautoriteiten
Op deze algemene voorwaarden is de wetgeving van de Europese Unie van toepassing.

Consumenten die in de Europese Unie wonen en een probleem hebben gehad met hun online aankopen op de website, kunnen het systeem van de Europese Unie gebruiken voor buitengerechtelijke beslechting van online geschillen door naar de website te gaan:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Verwerking van gegevens van minderjarigen
Onze diensten moeten worden gebruikt door personen ouder dan 14 jaar, dus als u deze leeftijd niet hebt, moet u afzien van het gebruik ervan.
Het is mogelijk dat wij om officiële documenten vragen om uw leeftijd te bewijzen.

Wijziging van dit privacybeleid
Als gevolg van wettelijke en jurisprudentiële ontwikkelingen kan dit privacybeleid wijzigingen ondergaan om het aan te passen aan nieuwe juridische realiteiten. In dergelijke gevallen zal de verantwoordelijke de ingevoerde wijzigingen op deze pagina aankondigen, met een redelijke aankondiging vóór de tenuitvoerlegging ervan.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.

Wachtwoord opnieuw instellen