Crea una cuenta

Finalidad: Suscribirte a la newsletter y, en algunos casos, enviarte promociones y descuentos de nuestra web. Necesitaremos tu consentimiento expreso para enviarte nuestra newsletter.
Derechos: Tienes derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de tus datos, así como el resto de derechos reconocidos en la normativa de protección de datos. También tienes derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Para más información consulte nuestra Política de Privacidad.

Top

JURIDISCHE KENNISGEVING


Overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli 2002, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, en artikel 5 van Richtlijn 2000/31/EG, stellen wij u in kennis van de volgende gegevens:


VERANTWOORDELIJK VOOR DE WEBSITE: NUTRIEXPERTS, SL
ONDERNEMINGSNUMMER: ESB06770051
ADRES: C/VALLESPIR, 19 MODULE 3 KANTOOR 5, 08173, SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA, SPANJE
CONTACT E-MAIL: info@nutralie.com

Voorwaarden voor gebruik
Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.
De algemene voorwaarden voor gebruik van Nutriexperts SL, hierna te noemen de Controller, zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Site.
De website behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, alle of een deel van de diensten die op deze website worden aangeboden op te schorten of te beëindigen.

 

1- Beperkingen op het gebruik van de gebruikers van de website
Het is de gebruiker van de website die niet uitdrukkelijk door de VERANTWOORDELIJKE is gemachtigd, uitdrukkelijk verboden de website of de inhoud of elementen waaruit deze bestaat, in welke vorm dan ook, te kopiëren, te verspreiden (met inbegrip van e-mail en internet), door te sturen, mee te delen, te wijzigen, te wijzigen, om te vormen, over te dragen of op enige andere wijze illegale activiteiten te ontplooien die het gebruik van de website of de inhoud of elementen waaruit deze bestaat, ondermijnen. Gebruikers die oneigenlijk gebruik maken van de website, de gebruiksvoorwaarden schenden of de beveiligingssystemen van de website schenden, zijn verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade die door dergelijke acties wordt veroorzaakt.
De gebruiker verbindt zich ertoe de eigenaars van de website schadeloos te stellen voor alle verlies, schade of kosten die kunnen worden geleden in verband met het gebruik of misbruik van de website door de gebruiker voor onwettige of verboden doeleinden, overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden.

 

2- Vrijstelling van verantwoordelijkheid van de eigenaar van de website
De houder van het web zal niet, op geen enkel ogenblik en onder geen enkele bijzondere tijdelijke of geografische omstandigheid verantwoordelijk zijn voor de volgende handelingen die hierna worden blootgelegd:
v-an een gebrekkige werking of met technische gebreken van het web, indien het voortvloeit uit technische werkzaamheden die nodig zijn om op het web een volledige en juiste werking te produceren. Dit omvat elke actie die nodig is om de werking, de prestaties, de veiligheid en elke andere actie die voortvloeit uit het gebruik van de website te controleren.
-Eventuele beveiligingsfouten die kunnen worden veroorzaakt door virussen, bestanden, programma’s en/of andere schadelijke componenten op de website of server.
-Voor de schade gegenereerd aan de gebruiker of een derde in geval van onmogelijkheid om de dienst te verlenen in geval van onvoorziene omstandigheden, overmacht, of andere oorzaken die niet te wijten zijn aan de eigenaars van de website.
van de op de website, blogs, sociale netwerken en andere media gepubliceerde informatie, voor zover deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een onbevoegde derde.
-Links naar andere websites die niet door de VERANTWOORDELIJKE worden beheerd en die op de website kunnen staan.

 

3- Links
Er wordt gemeld dat de website van de VERANTWOORDELIJKE links kan bevatten naar andere websites die niet door de VERANTWOORDELIJKE worden beheerd en die alleen bij wijze van informatieve verwijzing zullen worden aangeboden, met als doel andere inhoud aan te bieden die van belang wordt geacht. Evenzo verklaart de VERANTWOORDELIJKE dat hij geen controle heeft over dergelijke portals of websites, noch verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.
De VERANTWOORDELIJKE aanvaardt geen enkele directe of indirecte verantwoordelijkheid met betrekking tot de wettigheid, waarheidsgetrouwheid, bruikbaarheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van de inhoud die niet rechtstreeks door hem wordt beheerd of gecontroleerd, hoewel deze via het web toegankelijk kan zijn.

 

4-Intellectuele en industriële eigendom
De VERANTWOORDELIJKE behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor van de website met betrekking tot de elementen die het visuele uitzicht, het grafische beeld, de broncode, het ontwerp, de navigatiestructuren en de verschillende elementen die erin vervat zijn zoals publicaties, informatie, grafische voorstellingen, tekeningen, foto’s, opnames, evenals de technologie, de knowhow, de merken, onderscheidingstekens en logo’s. De op deze website gereproduceerde inhoud en werken zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE en worden derhalve beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.
De reproductie, transformatie, verspreiding, openbare mededeling, het ter beschikking stellen van het publiek en, in het algemeen, elke andere vorm van exploitatie, geheel of gedeeltelijk, van de in de voorgaande punten bedoelde elementen is verboden. Voor de publicatie ervan op andere websites of in andere digitale of geschreven media is de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de website vereist, en in elk geval zullen zij worden vermeld met uitdrukkelijke vermelding van het eigendomsrecht van de intellectuele eigendomsrechten.

 

5- Toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtsmacht en kennisgevingen
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het toepasselijke Europese recht.
Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met de diensten die via deze website worden aangeboden, zijn de Europese rechtbanken bevoegd, waarbij de gebruiker afziet van elke andere jurisdictie die zou kunnen overeenstemmen.
De VERANTWOORDELIJKE zal de schending van deze Voorwaarden, evenals elk oneigenlijk gebruik van de website vervolgen door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties uit te oefenen die met hem kunnen overeenstemmen en door de wet bij te staan.

 

6- Gebruikersaccounts
Als u zich op de website registreert, stemt u ermee in ons nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele aanpassingen of andere wijzigingen van dergelijke informatie.
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van het hem/haar toegewezen wachtwoord en identificatiegegevens. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatiegegevens of enige andere (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van deze site.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.

Wachtwoord opnieuw instellen